Jak jsem přešel od mlčící většiny k mluvící a píšící menšině

(aneb doplňující informace k nepopsaným přílohám v listopadovém Zpravodaji)

Dne 6. září 2007 mi od mého přítele Miloše Růžičky přišla v e-mailové poště příloha v podobě kopie dokumentu z Ministerstva životního prostředí (MŽP), z něhož jsem se dozvěděl, že byla dána k všeobecnému připomínkování jakási dokumentace posuzující vliv rozšíření Ďáblické skládky o další sekci (26.) a že pro objektivní posouzení dopadu tohoto záměru na životní prostředí byl MŽP nařízen takzvaný proces EIA, který do jisté míry zaručuje náležitou objektivnost, odbornost a řadu zákonných postupů pro povolování staveb a činností zásadním způsobem ovlivňujících životní prostředí. Protože jsem přesvědčen o tom, že skládka jako taková už má i na evropské poměry rozměry až obludné (3 500 000 m3 zhutněného odpadu na jednom místě i bez rozšíření), nepříjemných doprovodných jevů spojených s jejím provozem od roku 1993 bylo dost a výhody v podobě kompenzací v nějakém nadstandardním rozkvětu naší městské části v porovnání s městskými částmi jinými až tak nevidím (prosím argumenty kanalizace, vodovodu a chodníků v roce 2007 v hlavním městě členského státu EU už ne!), řekl jsem si, že se rád poučím, dokumentaci prohlédnu a udělám si lepší úsudek. Hned jako první jsem v podkladech oné dokumentace zaregistroval zmínku o dokumentaci III.etapy skládky, o které jsem neměl nejmenší tušení a nemám podrobněji dosud (dodatečně zjištěné informace o podání změny územního plánu v katastru MČ Praha – Březiněves za účelem vybudování III. etapy skládky na pozemcích v k.ú. Březiněves o celkové rozloze 72 020 m2 jsou více než výmluvné – další miliony kubíků odpadů jedním vrzem – duben 2007).

Připomínky k územnímu plánu obce uplatňuje připomínky rada obce sousední – Stavební zákon 183/2006, §6 odst.6, d) – víme zda, a případně jak se naše rada k této změně oficiálně staví? A pak jsem v oné dokumentaci, která měla za úkol objektivně posoudit stav životního prostředí v Ďáblicích v souvislosti s navrhovaným rozšíření skládky, postupně narážel na řadu faktů, tvrzení a formulací, s nimiž jsem nemohl souhlasit ani jakožto obyčejný, byť i jen selsky uvažující občan, který v Ďáblicích žije od roku 1964. Tak vzniklo vyjádření, které jsem podal 12.9.2007 na úřad naší městské části. Zároveň jsem byl zvědav, jak se k danému problému postaví i mnou volení zástupci naší obce, neboť tento problém považuji za zcela zásadní pro další život v naší obci. Na programu 5.veřejného zasedání našeho zastupitelstva s datem konání 19.9.2007 byl bod 7.-Stanovisko MČ Praha – Ďáblice k výše uvedené dokumentaci EIA. V té době se zdálo ( další souhrou okolností tomu tak nakonec nebylo ), že je nutno připomínky zaslat na MŽP do 20.9.2007. Čekal jsem tedy zásadní vyjádření a postoje našeho zastupitelstva k tomuto problému. A vida, sešlost byla po dvaceti minutách rozpuštěna, protože se dva tábory nebyly schopny dohodnout ani na programu schůze. Mimořádně konstruktivní přístup! Věcná řešení jdou stranou, děláme velkou politiku! Po konzultaci s Milošem Růžičkou, který v té době přebíral otěže komise životního prostředí v Ďáblicích, jsem souhlasil a jako již trochu do problému zasvěcený jsem přispěl svým dílem ke zpracování připomínek komise, které byly odeslány na MŽP za obec s podpisem paní starostky 20.9.2007 jakožto 1.doplněk oficiálního vyjádření za obec, které bylo na MŽP odesláno těsně před tím i s mým ( naším – psal jsem s manželkou ) původním vyjádřením jako přílohou. Následně jsme se v rámci schůzek komise životního prostředí s pány Růžičkou a Bouškou dohodli, že zpracujeme ještě podrobnější vyjádření k dokumentaci, což se za podpory paní Prokešové, Dohnalové a Krčmové také stalo a někdy kolem druhé hodiny ranní vznikla 4.10.2007 konečná podrobná verze vyjádření k dokumentaci, která s podpisem místostarosty Ďáblic odešla 5.10.2007 jako 2. doplnění vyjádření zcela původního. O konzistenci postojů jednotlivých aktérů a o úrovni jednotlivých elaborátů si každý může udělat úsudek sám. Velký podíl na některých formulacích a tematických bodech má i právník, pan Jinoch, kterého nám vedení obce dalo k dispozici. Myslím, že však stojí za zmínku, že v době této naší až hektické aktivity se 2.10. ve dvě hodiny, (nebojte – odpoledne!) konalo náhradní veřejné zasedání zastupitelstva, které mělo nahradit zmařené zasedání z 19.9.2007. Po úvodních veselých scénkách, kdy všichni čekali na dovezení části podkladů zapomenutých na úřadě a sladění si podkladů, které mnozí na zasedání viděli poprvé v životě a jednotlivé varianty jednoho textu se v kopiích identifikovaly jeho hlasitým předčítáním, aby se vybraly ty správné, začalo probírání jednotlivých plánovaných bodů.

Kdo neviděl, o dost přišel. Podrobný popis zasedání, kdy člověk vidí absolutní nepřipravenost jednotlivých zastupitelů, kdy dokonce zastupitel nehlasuje ani pro svoje vlastní pozměňovací návrhy a není ani možnost přesně se shodnout, co že se to dělo na zasedání minule, došlo postupně i na bod dokumentace rozšíření skládky. Na můj přímý dotaz, kdo z patnácti zastupitelů předmětnou dokumentaci přečetl, bylo pouze trapné ticho, resp. zřetelnou kladnou odpověď jsem nezaznamenal. To pravděpodobně o něčem svědčí. Zároveň jsem vyslovil podiv, že tak závažná informace, jako že je možno se vyjádřit k dokumentaci (do 20.9.2007 – reálně se však ukázalo že až do 16.10.2007) o rozšíření skládky, nebyla 9.9.2007 na úřední desce vyvěšena. Po všeobecném nesouhlasu, že tato informace tam být musela, se slečna sekretářka rozjela na úřad, aby přivezla důkaz, že informace byla svěšena 4.9.2007. Jako důvod bylo uvedeno, že místa na desce je málo a dikce zákona byla naplněna (což byla jistě pravda, ale viděli jste třeba někdy v televizi upoutávku, jejíž vysílání by ukončili 16 dní před vysíláním propagovaného pořadu?, já ne, ale já na tu bednu zas tak moc nekoukám) a že originál se musel po 14 ti dnech vyvěšení odeslat na MŽP. Na to se dá jen oponovat, že podle mé fotografie úřední desky se výzva dala 9.9.2007 vystavit patnáctkrát a kopie vystavená na desce má pro daný účel hodnotu originálu.

Úřední deska

Informace tedy visela na desce od 18.8.2007 do 4.9.2007. Po 4.9.2007 se o ní mohl zvídavý občan dozvědět už jen na internetových stránkách, kterou radnice považuje za druhé místo místně obvyklé pro poskytování informací. Byla zde snaha opravdu informovat? Je logické odstranit upozornění více než 14 dní před koncem termínu s možností vyjádření? Slyšel někdo hlášení v místním rozhlase o tomto tématu? Četl někdo do konce září něco podstatného – konkrétní technická data, termíny o rozšiřování skládky v Ďáblickém zpravodaji? Vyjádřili se k tomuto problému naši zastupitelé? Známe jejich postoje a názory na rozšíření skládky? Řadu informací o skládce člověk při troše dobré vůle a chtění postupně i díky internetu najde, ale informace o postojích a názorech námi volených zástupců prakticky nevíme zhola nic, neb oni se v tomto zásadním tématu staví k mlčící většině a to je chyba. Tak, jak jsem postupně pronikal do problematiky skládkování obecně, mě napadla spousta otázek bez odpovědí a stále více docházím k názoru, že problém skládky takovýchto rozměrů a takto umístěné je z hlediska ekologie a životního prostředí skutečně časovanou bombou a obecně z hlediska dosavadní kontroly ze strany naší obce v porovnání s jinými obcemi, které mají na svých katastrech takovéto skládky, opravdu silně podceňován. Pokud si někdo myslí že ne, já nemám informace o postupu, výsledcích, četnosti kontrol, o požárech na skládce vzniklých, o podrobnosti kontrol, které by vyloučily uložení nepovoleného odpadu na skládku. Já pouze vidím ta kvanta prachu a odpadků, které vítr čas od času na obec valí a stovky aut trousících odpad při průjezdech obcí a fotografie evidentně zachycují nepovolené rozsahy aktivních ploch bez pokryvu. A taky tu obrovskou „krajinotvornou“ hromadu. A pak se v dokumentaci dočtu, že vše je v naprostém pořádku. Na základě toho, co vidím, slyším, čichám a čtu, o tom pochybuji, ale je to možná právě proto, že nemám ty správné informace. Ale třeba se je už brzy dozvím a budu uklidněn. Proč nejsme jakožto stálí obyvatelé naším odborem životního prostředí lépe, průběžně a podrobně informováni o provozu skládky jako takové? Třeba bych si pak nemusel pokládat řadu otázek a složitě hledat odpovědi například pro otázky:

  • Kolik tun nebezpečného odpadu a jaké druhy byly na skládku uloženy za dobu, kdy byl na skládku ukládán?
  • Kolik tun odpadu a jakého je a bylo na skládku ukládáno ze spalovny Malešice, jaké jsou výsledky chemických rozborů tohoto odpadu co se týče karcinogenních látek, dělá někdo tyto rozbory, kde jsou k nahlédnutí výsledky těchto rozborů?
  • Kolik osobních kontrol skládky a jejího provozního deníku ze strany odboru životního prostředí MČ a Magistrátu, resp. z Prahy 8 bylo na skládce každoročně provedeno, kde jsou k nahlédnutí výsledky ( zápisy ) těchto kontrol, byly zjištěny nějaké nedostatky? Jaké?
  • Kolikrát na skládce za dobu její historie hořelo, kde je statistika požárů k nahlédnutí, co konkrétně a v jakém množství hořelo? Kolikrát byla provedena nezávislá kontrola požářiště, jsou kontrolní zápisy z prohlídek požářiště k nahlédnutí, existují tyto zápisy?
  • Kolik skládkového plynu skládka produkuje, jak přesně se dá toto množství určit, jak je tento plyn přesně využit, kolik plynu uniká do ovzduší, kolik se spaluje bez využití, kolik se využije energeticky a kde?
  • Kolik tun odpadu měsíčně se na skládku přiveze a následně odváží na jiné skládky?
  • Kolik nebezpečného odpadu je měsíčně vytříděno, resp. objeveno v komunálním odpadu, který měl být uložen na skládku, ale není na seznamu odpadů povolených pro ukládání na skládce Ďáblice? O jaký odpad se jedná, kde tento odpad skončil, v jakém množství je tento odpad na skládce skladován než je odvezen?
  • Existuje přesná statistika počtu automobilů, které projedou s odpadem přes váhu, resp. přes vjezd na skládku měsíčně, ročně? Je tato statistika k nahlédnutí? Využil někdo tuto statistiku pro nějaký účel?
  • Jaká je pravděpodobnost, že skládka zahoří do hloubky a může hořet nekontrolovatelně dlouho v nekontrolovatelném rozsahu?
  • Je v Ďáblicích nějaký vzorek obyvatel, jehož zdravotní stav je dlouhodobě sledován a porovnáván pro posouzení vlivu skládky na lidské zdraví? Je četnost monitoringu ovzduší spojená s provozem skládky dostatečná a postihuje dostatečně celkovou kvalitu ovzduší v Ďáblicích? Jsou – li limity překročeny, je zajištěno neprodlené informování občanů o tomto stavu?

V rámci posouzení dokumentace v rámci procesu EIA bude veřejné projednání, kde projektanti, zastánci skládkování a nezávislí posuzovatelé zodpoví všechny kladené otázky a vysvětlí nesrovnalosti a třeba rozptýlí i moje obavy. Máte také pochybnosti a obavy? Sledujte úřední desky a zprávy na internetových stránkách obce a přijďte si poslechnout odpovědi na tyto možná až útlocitné dotazy a připomínky. Třeba mě někdo přesvědčí, že další pokračování skládkování v blízkosti naší obce přináší více užitku než škod. Zatím to tak ale nevidím. Možná je to tím, že nemám ty správné informace. Kdo mi je poskytne?

 

Tomáš Dvořák
zcela dobrovolný a nezávislý přísedící komise životního prostředí