Program

1. Rozvojové projekty

2. Plán investičních akcí

3. ĎÁBLICKÉ DESATERO:

Program Starostů a nezávislých 2014 - 2018

 

 

 

POCTIVOST - OTEVŘENOST - ÚCTA K HODNOTÁM 
Chceme a činíme Ďáblice sebevědomou městskou částí s odpovědným hospodařením, 
s promyšleným územním plánováním a výstavbou a jasně definovanými cíli a prioritami 
směru rozvoje pro zajištění klidnějšího a příjemnějšího života na okraji metropole.


 

 1.  NÁŠ VZTAH K ĎÁBLICÍM a SPOLUOBČANŮM

 • Všichni kandidáti bydlí v Ďáblicích. Naše přání i cíl je vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro život seniorů, dětí, i všech ostatních spoluobčanů.

 • Chceme, aby vysoký věk nebyl překážkou pro plnohodnotný život v naší obci. Vážíme si životních zkušeností našich spoluobčanů a přivítáme každý námět a nabídku pomoci ke zlepšení každodenního života v obci. Budeme podporovat iniciativy směřující k rozvoji kulturního, sportovního a sousedského života.

 • Zavedli jsme spravedlivější kompenzace za provoz skládky všem dětem ve věku 0 – 15 let a budeme prosazovat jejich vyplácení každý rok, všem stejně a v prokazatelné výši.

 • Chceme dát zaznít každému slušnému hlasu, názoru nebo připomínkám, stejně jako tomu bylo v předchozím volebním období.

zpět

 1.  NÁŠ VZTAH K PRAZE

 • Považujeme Ďáblice za nedílnou součást Prahy.

 • Budeme odmítat i každý další pokus zrušit naší městskou část.

 • Budeme hájit zájmy Ďáblic a jejích občanů na zdravé a kulturní prostředí všude tam, kde se o nás bude jednat.

 • Odmítáme cíl ANO odsunout problém prostituce a hazardu z centra Prahy na jeho okraj.

zpět

 1. NAŠE ZÁMĚRY NA ROZVOJ OBCE

 • Všechny vaše připomínky a přání na další rozvoj obce byly odborníky předány zpracovatelům nového územního plánu - Metropolitní plán hl.m. Prahy. Podporujeme další rozvoj Ďáblic a severního okraje Prahy směrem, který jsme společně stanovili. Společnou představu budoucího rozvoje Ďáblic již umíme pojmenovat i bránit.

 • Podporujeme pokračování veřejné diskuse k dalšímu upřesňování územního plánu. Prosazujeme zpracování podrobných a závazných prováděcích studií na problematické a funkčně nevyjasněné lokality Ďáblic (mezi východní hranou obce a ul. Cínovecká – komerční zóna, Blata – další výstavba, olympijská sportoviště? atp.).

 • Máme připraveny reálné projekty, které zpříjemní a zjednoduší život ďáblických občanů, seniorů i lidí v aktivním věku – např. úpravy přechodů pro chodce a komunikací, rekonstrukce chodníků kolem hvězdárny, cyklostezka, revitalizace okolí hvězdárny, revitalizace a eliminace ekologických zátěží v centru – Náměstí, výstavba nedokončených komunikací, osvětlení, kanalizace v lokalitách Blata, Nové Ďáblice a Pod Hájem, přestavba školy a úprava parkování v jejím okolí, dokončení parku u Obecního domu, …

 • Chceme dokončit stavbu komunitního centra („pionýrák“, později „u Holců“), které bude sloužit občanům všech generací jako zázemí pro různé zájmové aktivity (kroužky, dílny, volná setkání, dětské oslavy, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí) - viz též bod č. 6.

 • Máme připravený projekt pro stavbu multifunkčního domu služeb a parkové úpravy náměstí vč. eliminace zjištěných ekologických zátěží.

V nové bezbariérové budově budou ordinace praktických lékařů, pošta ,úřad MČ a obecní sál pro společenské a sportovní akce. Je počítáno i s místem pro bankomat.

 • Budeme podporovat revitalizaci historického centra Ďáblic. Památkovou zónu považujeme za bohatství i velkou příležitost budoucího rozvoje celých Ďáblic. Sledujeme vyjasnění vlastnických vztahů. Budeme pokračovat v pracovních jednáních o budoucnosti ďáblického statku, zámečku s kaplí a jejich okolí.

 • V případě problémových projektů budeme pokračovat v komunikaci s občany těch částí Ďáblic, kterých se to týká a hájit jejich oprávněné zájmy.

zpět

 1.  MAJETEK OBCE A ROZPOČET

 • Upřednostňujeme dlouhodobý pohled na rozvoj obce. Obecní majetek (přírodu, pozemky, budovy, úspory) chceme uchovávat a zhodnocovat tak, aby přinášel užitek nám všem i příštím generacím.

 • Chceme vyrovnaný provozní rozpočet. Dokázali jsme, že to umíme (viz Zpráva o hospodaření 2010 - 14).

 • V maximální míře budeme využívat možnosti účelových dotací a grantů pro velké investice v naší městské části.

 • V soudním sporu s firmou .A.S.A. chceme a ze zákona i musíme dosáhnout takového rozhodnutí nebo dohody, které nebudou poškozovat Ďáblice a budou v souladu s péčí řádného hospodáře.

 • Zavedli jsme průhledné účetniství. Všechny příjmy a výdaje jsou již evidovány, jasně popsány a vždy dohledatelné.

zpět

 1. ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ĎÁBLICÍCH

 •  Náš přístup k životnímu prostředí se nemění - zdravější prostředí chráněné před nadměrným hlukem a znečištěním, čisté prameny a spodní vody (zavedli jsme jejich pravidelné měření), upravené zelené plochy, to jsou naše cíle i pro příští období.

 • Proti hluku z dálnice: Změny ve fungování ŘSD, změny v dopravní politice státu i Prahy a hlavně církevní restituce a vyjasnění vlastnictví pozemků v Ďáblicích - to jsou důvody, proč se až nyní můžeme více pustit do prosazování dalších protihlukových opatření, a to již v celé délce ďáblické části dálnice (Cínovecká).

 • Aktivně se stavíme proti dalšímu rozšiřování skládky a prodlužování délky skládkování. Jedná se dva samostatné problémy, v obou byla obec celé volební období aktivním účastníkem. Máme připravenu rozsáhlou argumentaci pro vyjednávání kompenzací negativních dopadů skládky na náš ekonomický rozvoj a životní prostředí.

 • Požadujeme rychlé dokončení okruhu kolem Prahy v reálné trase, která nebude bezdůvodně předražená, účelově prosazovaná v rozporu evropským i českým právem a která nebude zásadně ohrožovat zdraví ďáblických obyvatel (kumulace negativních vlivů dvou dálnic, skládky a hluku z letecké dopravy).

 • Jsme proti rozšiřování letiště v Praze – Ruzyni pro tranzitní a nákladní leteckou dopravu z východu na západ, kde Praha je jen místem pro mezipřistání. Nová dráha je (v rozporu s trendem západní Evropy) navržena směrem do centra Prahy a na úkor zdraví obyvatel Prahy.

 • Chceme pokračovat ve vysazování stromů a vytváření příjemných míst pro setkávání i odpočinek. Vytvořili jsme největší rekreační louku v Ďáblicích a okolí, vyčistili a udělali bezpečnější i přístupnější celé okolí hvězdárny. Máme rozpracovány tyto projekty: revitalizace Mratínského potoka vč. vybudování pěší a cyklo-cesty, vybudování zeleného koridoru propojujícího západní zástavbu obce s Ďáblickým hájem a dále s Čimickým hájem a rekreační zónou Troja, revitalizace okolí hvězdárny pro rekreační účely (vč. oprav chodníků kolem hvězdárny), návrh dalších pěších tras propojujících Ďáblice s okolím, projekt zeleně a parkových úprav náměstí a parku u Obecního domu.

 • Nadále budeme zajišťovat sběr obtížně kompostovatelného bio-odpadu ze zahrádek pro občany Ďáblic tak, jako tomu bylo v minulých letech.

 • Zlepšíme plánování a kontrolu údržby veřejné zeleně, zlepšíme oznamování před zahájením údržby chodníků a komunikací. Začneme vytvářet podmínky pro údržbu obce vlastními silami a technikou.

zpět

 1. ŠKOLSTVÍ, SPORT, VOLNÝ ČAS

 

 • Rozšíříme kapacitu a přestavíme školu - Opravili jsme střechy (2,5 mil. Kč), zaizolovali půdy, odvedli vlhkost, získali 6,8 mil. Kč a na jaře 2015 bychom rádi zateplili všechny budovy školy.

Již dva roky intenzivně pracujeme na projektu přestavby školy a přísně plánujeme postup prací tak, abychom již v příštím školním roce mohli umístit všechny prvňáčky a potom šetrně pokračovali v přístavbě a vnitřních úpravách budov školy.

Zajistili jsme prvních 7 mil. Kč, rozjednali dotaci 20 mil. Kč od Prahy a 20 mil. Kč vyjednáváme od MŠMT.

Jsme připraveni nést odpovědnost a celou akci úspěšně dokončit.

 • Chceme pokračovat v podpoře projektů směřujících k aktivnímu využití volného času dětí, dospělých i seniorů – např. využívání sportovního areálu TJ školou, užší spolupráce mezi školou a TJ Ďáblice, podpora vzniku nových sportovišť (např. Blata) a herních míst (viz naše připravené rozvojové projekty).

 • Chceme novou smlouvu s TJ - Chceme dát TJ písemné záruky stability a zajistit maximální předvídatelnost financování pro správce ďáblického sportovního areálu (TJ). Sami navrhneme nebo budeme po novém vedení městské části požadovat uzavření nové dlouhodobé smlouvy s TJ, tak aby TJ mohla čerpat investiční granty a i nadále rozvíjet sportovní aktivity pro mládež a zhodnocovat majetek obce tak intenzivně, jako v uplynulých 4 letech.

 • Stejně jako v letošním roce provedeme další opravy budov v areálu TJ, podpoříme opatření energetických úspor (např. plánujeme solární ohřev vody, výměnu oken), budeme opakovat podání již jednou zpracovaného projektu zateplení šaten.

 • Stejně jako v končícím volebním období budeme prosazovat finanční podporu pro TJ v oblasti financování provozu a údržby sportovního areálu. Za daných podmínek je to zatím úspěšná a efektivní cesta zhodnocování majetku naší městské části.

 • Chceme přesunout problematické hřiště pro bruslení mimo obytnou zónu na nově vykoupené pozemky v areálu TJ a postavit jej pro celoroční využívání. Odstraníme tím technické problémy s ledováním plochy, zklidníme odpočinkový prostor mezi obytnými domy, uživatelé nového hřiště budou moci užívat již hotové zázemí sportovního areálu (šatny, občerstvení, dětské hřiště).

 • Vybudování komunitního centra a revitalizace parku u Obecního domu a areálu školky je významná investice podporující komunitní život všech generací. Prošla veřejnou diskusí, schválením zastupitelstva, nyní je realizována a rádi bychom ji v roce 2015 předali občanům k užívání.

zpět

 1. DOPRAVA

 • Chceme i nadále usilovat o klidný provoz na místních komunikacích a transitní automobilovou dopravu směřovat mimo Ďáblice. Dlouhodobě odmítáme automobilové propojení OC Letňany s centrem Ďáblic, tento požadavek jsme nechali zapracovat i do nového územního plánu.

 • Plánujeme propojení pro pěší a cyklisty směrem na Blata a Letňany, připravili jsme projekt cyklostezky ke hvězdárně.

 • Je připraven projekt zpomalovacího vyvýšeného přechodu pro chodce v ulici Hřenská.

 • Na pražském magistrátu budeme hájit zájmy ďáblických občanů jak v otázkách MHD, tak parkování v jiných městských částech.

zpět

 1. PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ, ŽIVNOSTNÍKŮ A SLUŽEB

 • Vážíme si a chceme podporovat prostředí pro místní podnikatele se silnou vizí, s úctou k historii místa, ke krajině a místním obyvatelům.

 • Koncentrace služeb, nabídky vhodných nebytových prostor, kulturních, odpočinkových a sportovních příležitostí v příjemném prostředí centra obce – náměstí je tou nejúčinnější podporou těm podnikatelům, kteří mají zájem nabízet své služby také ďáblickým občanům.

 • Transparentní smlouvy s investory - zavedli jsme praxi uzavírání transparentních smluv o spolupráci při výstavbě mezi investorem a naší městskou částí a budeme ji vyžadovat i v příštím volebním období.

zpět

 1.  PRÁCE ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA

 

 • Zachováváme úctu k principům demokracie a právům občanů. I nadále umožníme každému možnost vyjádřit svůj názor během veřejných jednání zastupitelstva. Provedli jsme změny jednacího řádu zastupitelstva v duchu našich Cílů a konceptu „otevřená obec“ a v nastaveném trendu chceme pokračovat.

 • Všechny zprávy z radnice, zasedání rady a zastupitelstva, zprávy o hospodaření a veškeré smlouvy budou i nadále veřejně dostupné na internetových stránkách obce a v Ďáblickém zpravodaji.

 • Provozování Ďáblického zpravodaje stejně jako činnost redakční rady jsou jasně a veřejně vymezeny jeho statutem. I nadále se zasadíme o vyvážený obsah a stoupající etickou úroveň – místní tiskovina musí dát prostor i opozičním nebo kritickým hlasům, očekáváme alespoň minimální úroveň slušnosti, korektnosti a přesnosti faktů.

zpět

 1. NÁŠ PŘÍSTUP KE KORUPCI

 • Budeme dále prosazovat principy otevřené radnice, svobodného přístupu k veřejným informacím a transparentního rozhodování na všech úrovních.

 • V souladu s celostátní politikou hnutí Starostů a nezávislých chceme bojovat proti korupci zejména naprostou otevřeností a průhledností všech výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek a poskytnutých darů, stejně jako prosazováním morálně pevných a odborně zdatných lidí do řídících a kontrolních funkcí naší městské části. Odmítáme přímé i skryté zvýhodňování kohokoliv.

zpět

V Praze 4.10. 2014 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích