Mratínský potok – s úctou k životu, s úctou k vodě

Revitalizace toku přírodě blízkým způsobem

Městská část Praha-Ďáblice a Praha-Čakovice připravují projekt revitalizace Mratínského potoka v úseku od pramene v ďáblických polích po hranici Hlavního města Prahy, a to v celkové délce 5,6 km. 

Cílem projektu je sanace současného nevyhovujícího ekologického stavu toku, ve vybraných částech zpřístupnění a zvýšení rekreační atraktivity toku a přilehlých břehů. V neposlední řadě má projekt příznivý vliv na snížení rizika povodní. Pro tento záměr se v současné době zpracovává dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

Připravovaný návrh revitalizace se skládá z následujících opatření (ve směru proti proudu toku):

Úsek mezi Čakovicemi a Miškovicemi, charakteristický zahloubeným napřímeným korytem se souvislým opevněním dna, bude revitalizován. Opevnění dlažbou či betonovými panely bude odstraněno, dno koryta bude rozšířeno, stabilizováno a sklony svahů zmírněny. Podél Mratínského potoka bude vytvořen širší meandrující pás s přirozeným členitým dnem, doplněný souvislým pásem vegetace na březích a jejich okolí. Lokální rozlivy při povodni jsou v současnosti způsobeny především dvěma nekapacitními mosty. Ty budou příslušně rekonstruovány. V centrální části Čakovic dojde k lepšímu propojení toku se Zámeckým parkem, bude odstraněna zámecká zeď, rozšířeno dno koryta, umožněn přístup k toku. Břehy budou stabilizovány gabionovou konstrukcí. Současně s revitalizací toku bude zřízen dosud chybějící průchod pod železničním mostem a doplněna lávka přes tok za Globusem.

Na území Ďáblic spočívá návrh revitalizace toku ve zmírnění sklonu svahů, rozčlenění dna koryta kameny, doplnění vegetací. Podél toku by vznikl souvislý pás zeleně, v některých místech doplněný o tůně, lávky a další prvky. Součástí návrhů je i revitalizace prameniště. Dále je připravován chybějící podchod pro pěší v místě křížení toku s proseckou radiálou – ulice Cínovecká (dálniční most), která velmi násilně přerušila původní cesty, které spojovaly obě části Ďáblic. V celém řešeném úseku Mratínského potoka bude navrhována stezka, umožňující pohyb pěších a cyklistů v ose Labe - Miškovice - Čakovice - Ďáblice – a dále buďto směr Troja - Stromovka nebo směr Draháňská rokle a navazující rekreační oblasti na sever po proudu či na protějším břehu Vltavy (Šárka, Tiché údolí atp.).

Historie

Zájemce o historii našeho okolí a o historii Mratínského potoka jako nejvýznamnějšího přítoku Labe na sever o Prahy si dovolím upozornit na knihu „Povodí Mratínského potoka a jeho okolí“, vydanou v r. 2006 svazkem obcí Region Povodí Mratínského potoka. Ďáblickou část toku příštím generacím popsal ďáblický občan, starousedlíkům dobře známý PhDr. Miloslav Wimmer. Děkuji.

Současnost

Podrobné informace k projektu jsou dostupné na internetových stránkách MČ Praha-Ďáblice www.dablice.cz/mratinskypotok.

 

Miloš Růžička (ĎZ 07/2013)