Přestavba MŠ bez zatížení rozpočtu MČ

V současné době probíhají práce na přestavbě přízemí pavilonu C naší školky na dvě třídy základní školy. Hned po obdržení informace o narůstajícím počtu tříd v základní škole začala rada operativně řešit problém nutného zvýšení počtu tříd základní školy. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla zvolena varianta přestavby přízemí jednoho z pavilonů školky.

Díky získání dotace z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 2,5 mil. Kč bude celá přestavba realizována bez přímého zatížení rozpočtu naší městské části. Vzhledem k výši dotace je navíc možno z těchto peněz provést i generální opravu ploché střechy nad atriem základní školy U Parkánu (po dvanácti letech provozu!) a provést nezbytné úpravy k odstranění zvýšené vlhkosti v prostorách školy a školky. Zejména v „modrém“ pavilonu C školky bylo třeba zvýšenou vlhkost podlah řešit s ohledem na přestavbu velmi rychle, a to i s ohledem na probíhající reklamaci zde zvlněného PVC. Jako příčina byla vedle nefunkční hydroizolace podlahy stanovena vysoká vlhkost podloží způsobená zjevně nevhodným způsobem likvidace dešťových vod v těsném sousedství pavilonu vsakováním do podloží, které svým složením toto vsakování reálně neumožňuje. Již v průběhu projektu a následně i realizace se objevily některé problémy v původních návrzích stavby i jejím následném provedení, které bylo nutno, a to tak trochu „navíc“, vyřešit. Některé nedostatky se vyskytují i u dalších pavilonů školky a zejména pro zajištění požární a provozní bezpečnosti je bude třeba postupně vyřešit i tam.

 

Tomáš Dvořák (ĎZ 07-08/2012)